RUMBO ÁRTABRO


Esta semán levaremos adiante a I Travesía/Regata Rumbo Ártabro., de agora en diante Rumbo Ártabro.

Rumbo Ártabro é un evento deportivo e social que ten como obxectivo principal poñer en valor as embarcacións tradicionais de todo o Golfo Ártabro.

Dito evento será organizado pola ASOCIACIÓN CULTURAL MARIÑEIRA OS PATEXEIROS, de Sada, ca colaboración do CLUB DO MAR DE FERROL, CLUB NÁUTICO DE ARES, CLUB MARÍTIMO DE PERBES e PORTA DA VILA de Betanzos.

A proba consistirá nunha navegación por etapas discurrindo polas rías de Ferrol, Ares e  Bentanzos, o denominado como Golfo Ártabro.

Lugar e datas:
Data Navegación Saída Chegada Millas aprox.
1ª Etapa Mércores 14 de agosto do Porto base – Ferrol
17:00 10,7 Nm
2ª Etapa Xoves 15 de agosto Ferrol – Ares 12:00 17:00 8,9 Nm
3ª Etapa Venres 16 de agosto Ares – Perbes – Sada 12:00 19:00 8,0 Nm
4ª Etapa Sábado 17 de agosto Sada – Lorbé – Mugardos 12:00 17:00 10,7 Nm
5ª Etapa Domingo 18 de agosto Mugardos – retorno a porto base 12:00 17:00 10,7 Nm

Embarcacións participantes:

Poderán participar todas as embarcacións tradicionais que o desexen.

Considerarase unha embarcación tradicional á "Embarcación de madeira antíguamente destinada a facer labores de pesca, transporte de viaxeiros ou material".

Asimesmo poderán participar embarcacións denominadas clásicas e que a organización determine como tal. Tamén poderán participar embarcacións "modernas" en concepto de buques auxiliares ou de seguridade que a embarcación determine como tal.

É imprescindible para participar en Rumbo Ártabro, que as embarcacións estén debídamente despachadas e conten con seguro obrigatorio, ademási será indispensable facer a inscrición das mesmas.

A organización resérvase o dereito de excluir de Rumbo Ártabro a calqueira embarcación que non cumpla os requisitos mínimos de seguridade ou que considere que a súa participación poida ser un problema para o resto dos participantes.

Puntos de amarre e aloxamentos. 

Todas as embarcacións tradicionais participantes no evento terán dereito a un punto de amarre en pantalán, en lugar preeminente, sempre e cando existan prazas suficientes. No caso de que un porto en concreto non conte con éstas para todas as embarcacions, asignaránse as prazas por riguroso orden de inscrición completada. En calqueira caso a Organización resérvase o dereito de modificar e reorganizar algún amarre dependendo das características das embarcacións ou para maior vistosidade do evento.

Habilitaranse aloxamentos para a pernocta das tripulacións nos portos de arribada.

Os patrons que desexen transportar as embarcacións por estrada, para iniciar Rumbo Ártabro, poderán aparcar os remolques das embarcacións en Ferrol (lugar acotado sen vixilancia) ata a finalización da travesía.

Inscricións:

Para poder participar en Rumbo Ártabro, deberase completar a inscrición antes do 12 de agosto. Ésta terá un custe de 5 € por embarcación e 30 € por cada tripulante inscrito. O prezo inclue o amarre, unha camiseta conmemorativa e os 4 vales de comida para facer a cea nos portos de chegada.

Os almorzos e comidas faranse con independencia, recordando que ésta última terá lugar a bordo das embarcacións durante a travesía.

Se algún tripulante non vai facer a travesía completa, poderá adquirir uns vales de comida en cada porto de chegada por un importe de 10 €.

As inscricións faranse a traveso do correo electrónico: rumboartabro@gmail.com e o pago farase o día 14 de agosto unha vez arribadas as embarcacións ó porto de Ferrol.

Reglamentacións locais de marina:

O Real Decreto 62/2008 dispón as condicións de seguridade marítima, navegación e da vida humán no mar aplicables ás probas náutico deportivas.

Advírtese ós participantes, antes do inicio das probas, que as embarcacións sólo poderán participar se estan reglamentariamente despachadas para navegar polas augas polas que transcurrirá a proba, e se os seus patróns contan ca titulación suficiente para o o seu gobertno.

Os participantes deben declarar, con antelación ó inicio da proba, dos seguros suscritos, no seu casos, ca inclusión dos riscos cubertos e os límites de responsabilidade de acordo co anuncio de travesía/regata, estando cubertos para a participación en probas náutico-deportivas.

Será responsabilidade do armador ou patrón de cada barco cumplir cas normas legais previstas para as embarcacións de recreo, tanto de carácter xeral como en especial para o seu goberno, despacho e seguridade.

Equipamento básico de seguridade.

Todos os barcos terán que estar equipados cunha radio VHF cas canles 08, 14, 16 e 71. Senón dispoñen dela, deberán permanecer nun radio inferior a 350 metros de outra embarcación que conte cunha VHF homologada.

Seguro individual ou licencia federativa:

Todas as tripulacións deberán contar cun seguro individul para realizar actividades náuticas. Éste poderá ser o cartón de navegante de CULTURMAR ou ben a licencia federativa autonómica da RFEV.

Deberase entregar unha copia déstas no momento de facer a inscrición. Os tripulantes que non estén en posesión de ningunha licencia/cartón, poderán solicitar o cartón de navegande (10 €) válido para o ano en curso.

Para evitar problemas de tramitación rogamos se poñan en contacto ca Organización uns días antes de iniciar a travesía.

Calendario alternativo por mal tempo.

Se as condicións meteorolóxicas son adversas a proba poderá anularse, acortarse ou suspenderse en calqueira momento, se a Organización así o considera.

O IV Gran Premio de Embarcacións Tradicionais "Homenaxe ós carpinteiros de ribeira", que se celebra en Perbes o venres día 16 de agosto e encadrado dentro do evento Rumbo Ártabro, poderáse trasladar ás inmediacións do Porto de Sada, se as condicións meteo así o aconsellan. A saída do Gran Premio terá lugar ás 17:00 h e constará dunha proba Barlovento/Sotavento a determinar pola Organización.


Teléfonos de interese.

Coordinador Seguridade Rumbo Ártabro: José Mª Carballo 629 64 19 91.
Coordinador Ferrol: Arturo 609 98 68 89.
Coordinador Ares: Rogelio 615 45 83 80.
Coordinador Sada: Ángel 661 46 77 27.
Coordinador Mugardos: José Luís 636 43 53 41.

Responsabilidade:

Todos os que participan nesta Travesía/Regata fanno baixo o seu propio risco e responsabilidade.

Chámase a atención sobre a Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR, da parte 1 do RRV que establece:

"É da exclusiva responsabilidade de un barco, decidir se participa nunha proba ou continúa en regata".

Dereitos de imaxe:

Participando nesta proba, autorízase exprésamente á Organización a utilizar e publicar calqueira fotografía, filmación ou grabación que se tome da proba e dos seus participantes, sempre que o seu uso esté exclusivamente relacionado ca participación neste evento. Expresando o desexo de éstos a renunciar a calqueira beneficio que se poideran obter de elas.


A VII Xuntanza Patexeira de embarcacións tradicionais a celebrar en Sada os días 16 e 17 tamén estará encadrada dentro do evento RUMBO ÁRTABRO.A INSCRIBIRSE TOD@S CANTO ANTES !!!!!
Comentarios